Rachel Bilson | Là Bạn (It's You; 是你) | Taissa Farmiga